gzb peru

De Gereformeerde Zendingsbond houdt zich sinds 1901 bezig met zendingswerk buiten onze landsgrenzen.

Het begon allemaal in het voormalige Nederlands Oost-Indië op het eiland Celebes (nu Sulawesi) onder de Toradja's. Wat klein begon, is inmiddels uitgegroeid tot een wereldomvattend werkterrein. De GZB geeft in woord en daad gestalte aan de zendingsopdracht uit Markus 16:15: “En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen”. Dit doet zij door het opleiden en uitzenden van zendelingen en ontwikkelingswerkers. Verder ondersteunt en financiert de GZB Bijbelvertaalprojecten en projecten die zich richten op het lichamelijk en geestelijk welzijn van mensen in ontwikkelingslanden. De zendingscommissie Singelkerk ondersteunt elk jaar met verschillende activiteiten een project dat door de GZB wordt uitgevoerd.

Financiële ondersteuning

Wij realiseren ons dat wij afhankelijk zijn van uw hulp en financiële ondersteuning. Daarom zijn wij blij en dankbaar dat u al zovele malen blijk hebt gegeven van uw betrokkenheid bij het zendingswerk. Dat geeft ons het vertrouwen dat wij ook het komende seizoen een beroep op u mogen doen. Wilt u meer weten over het werk van de zendingscommissie dan kunt u contact opnemen met het secretariaat. Daar kunt u ook terecht als u lid van de GZB wilt worden. Dat kan al voor € 5 per jaar. Ook een gift op bankrekeningnummer NL90RABO0336495897 Hervormde Gemeente Singelkerk inzake GZB is natuurlijk hartelijk welkom.

GZB boekjes

De dagboekjes 'Een Handvol Koren' van de GZB zijn te bestellen bij Janet van der Wal (via mail: janetput@hotmail.com of telefonisch 0180-435853).

Tot slot

Het wordt vaak gezegd en het gevaar bestaat dat het belang van deze opmerking daardoor raakt uitgehold, maar toch willen wij u op deze plaats wijzen op de noodzaak van uw voorbede voor het werk van de zending, dicht bij huis en ver van ons bed. Zonder Gods zegen is al onze inspanning voor niks. Als Hij het “huis” niet bouwt, hoe zal het blijven (be)staan? Maakt u er daarom een goede “gewoonte” van om voor het werk van zending en evangelisatie te bidden.

De zendingscommissie Singelkerk

Bestuurslid Telefoonnummer (0180)    
Johan Mekking (voorzitter) 437993                                                            
Marleen Kuiper (secretaris), marleenkuiper@solcon.nl  701145    
Gerard Rijsdijk (penningmeester) 499562    
Rianne Aschman 415964    
Judith van den Hoek 421500    
Nienke Knape 425374    
Linda van der Pol 06-22283036    
Wim de Snoo 421941    
Janet van der Wal 435853    
Bert Linge 432586    

Rik en Machteld LubbersOp dit moment worden Rik en Machteld Lubbers in Kosovo door onze gemeente ondersteunt.

Rik en Machteld: “Vanuit onze thuisgemeente in Huizen zijn wij in april 2013, door de GZB in samenwerking met ECM (European Christian Mission) uitgezonden. Samen met onze twee dochters Wieke en Giske willen we in dit land onze plek in nemen en zo door onze handel en wandel iets delen van Gods onuitputtelijke liefde voor mensen.

We zijn als gemeentestichters/gemeenteopbouwwerkers uitgezonden naar de stad Peja, ongeveer 70 kilometer ten westen van Prishtina. In een kleinschalige gemeente hopen we ons, na een periode van taal- en cultuurstudie, in eerste instantie bezig te houden met (missionair) jeugdwerk. In later stadium zullen we ons bezig houden met verschillende vormen van toerustingswerk in deze gemeente én daarbuiten.

Kosovo is een verscheurd land. De recente oorlog van eind jaren ’90 is in Kosovo nog een dagelijkse realiteit. Juist in deze context - waar velen nog elke dag leven met de verschrikkelijke gevolgen van deze oorlog, waar de werkloosheid zeer hoog is en de uitzichtloosheid lijkt toe te nemen - mogen wij het licht van Gods Woord laten schijnen. Bidt u/bid jij mee voor deze gemeente en voor Kosovo?”

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via http://lubbersinkosovo.nl/