gzb peru

De Gereformeerde Zendingsbond houdt zich sinds 1901 bezig met zendingswerk buiten onze landsgrenzen.

Het begon allemaal in het voormalige Nederlands Oost-Indië op het eiland Celebes (nu Sulawesi) onder de Toradja's. Wat klein begon, is inmiddels uitgegroeid tot een wereldomvattend werkterrein. De GZB geeft in woord en daad gestalte aan de zendingsopdracht uit Markus 16:15: “En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen”. Dit doet zij door het opleiden en uitzenden van zendelingen en ontwikkelingswerkers. Verder ondersteunt en financiert de GZB Bijbelvertaalprojecten en projecten die zich richten op het lichamelijk en geestelijk welzijn van mensen in ontwikkelingslanden. De zendingscommissie Singelkerk ondersteunt elk jaar met verschillende activiteiten een project dat door de GZB wordt uitgevoerd.

Financiële ondersteuning

Wij realiseren ons dat wij afhankelijk zijn van uw hulp en financiële ondersteuning. Daarom zijn wij blij en dankbaar dat u al zovele malen blijk hebt gegeven van uw betrokkenheid bij het zendingswerk. Dat geeft ons het vertrouwen dat wij ook het komende seizoen een beroep op u mogen doen. Wilt u meer weten over het werk van de zendingscommissie dan kunt u contact opnemen met het secretariaat. Daar kunt u ook terecht als u lid van de GZB wilt worden. Dat kan al voor € 5 per jaar. Ook een gift op bankrekeningnummer NL90RABO0336495897 Hervormde Gemeente Singelkerk inzake GZB is natuurlijk hartelijk welkom.

GZB boekjes

De dagboekjes 'Een Handvol Koren' van de GZB zijn te bestellen bij Janet Put (via mail: janetput@hotmail.com of telefonisch 0180-435853).

Tot slot

Het wordt vaak gezegd en het gevaar bestaat dat het belang van deze opmerking daardoor raakt uitgehold, maar toch willen wij u op deze plaats wijzen op de noodzaak van uw voorbede voor het werk van de zending, dicht bij huis en ver van ons bed. Zonder Gods zegen is al onze inspanning voor niks. Als Hij het “huis” niet bouwt, hoe zal het blijven (be)staan? Maakt u er daarom een goede “gewoonte” van om voor het werk van zending en evangelisatie te bidden.

De zendingscommissie Singelkerk