Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar bediend. Op de zondag voorafgaande aan de Avondmaalszondag wordt in een van de diensten voorbereiding op het Heilig Avondmaal gehouden. De viering van het Heilig Avondmaal heeft plaats in de morgendienst, in de avonddienst wordt de dankzegging gehouden. Voor elke bediening van het Heilig Avondmaal wordt door de kerkenraad censura morum gehouden, met de bedoeling om een eventuele verhindering voor de deelname aan het Heilig Avondmaal weg te nemen. In de agenda vindt u de Avondmaalszondagen van dit en komend jaar.

Voor wie is het Avondmaal des Heeren ingesteld?

“Voor degenen die zich vanwege hun zonden mishagen, en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus’ wil vergeven zijn, en dat ook de overblijvende zwakheid met Zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren” (Heidelbergse Catechismus).