KerkenraadsbankenDe kerkenraad is het bestuur van de plaatselijke gemeente. De kerkenraad bestaat uit: predikant(en), ouderlingen en diakenen. De taken van de kerkenraad hebben te maken met de zorg voor de kerkdiensten en andere vieringen, het ontwikkelen van het beleid van de gemeente en het schrijven van een beleidsplan, het onderhouden van contacten met andere geloofsgemeenschappen, en het bespreken van zaken die ook in andere gemeenten, regionaal of landelijk spelen. U kunt de kerkenraad aanschrijven via de scriba. De contactgegevens vindt u op de pagina contact.

Het ambt van ouderling wordt beschouwd als voortzetting van het ambt van oudste dat in het Nieuwe Testament genoemd wordt. De ouderlingen hebben het pastoraal opzicht over de gemeente.

 

VanderDuijnSchouten    Arnold           nog geen afbeelding         Hofland

 F.A. (Frank) van der Duyn Schouten

voorzitter kerkenraad

        A.J.E. (Arnold) van den Hoek   

M. (Maurice) van den Hoek

Jeugdouderling

    D.C. (Dick) Hofland 

 

 

 nog geen afbeelding    BLinge         mijnders         JQuist           
M.C. (Marco) Koese   B. (Bert) Linge   J. (Hans) Mijnders    J. (Jaap) Quist      

 

RFReinders    nog geen afbeelding         nog geen afbeelding         Sloof         
R.F. (Roeland) Reinders  

C.A. (Arco) Roodenburg

Jeugdouderling 

 

G. (Gerard) Rijsdijk

Evangelisatieouderling

 

 J. (Jeroen) Sloof

   

 

Vergunst   Advantzelfde 

 H. (Henk) Vergunst

Scriba

   A.H. (Ad) van 't Zelfde

Het ambt van diaken was één van de gewijde ambten in de vroeg-christelijke Kerk. Het diakenambt is onder meer bedoeld om invulling te geven aan de christelijke barmhartigheid. De instelling van het diaconaat staat in de Bijbel, in het boek der Handelingen van de Apostelen (hoofdstuk 6) beschreven. Omdat de hulp aan arme weduwen in de christengemeente in Jeruzalem niet goed verliep, en de apostelen daar zelf niet voldoende tijd voor hadden, besloot de christelijke gemeente, onder gebed tot God,zeven mannen te kiezen die de zorg voor de armen moesten vormgeven. Zij verzamelden middelen voor de armen en deelden die uit aan hen die dat nodig hadden. Dit is de eerste Schriftuurlijke vermelding van het diakenschap.

 

Bos    VanderLinden  MRoobol     Silfhout 
P.C. (Pieter) Bos   J.H.P. (Edward) van der Linden  M. (Marinus) Roobol      G.J. (Gert-Jan) van Silfhout

Naast het dienstwerk als ouderling, dragen de ouderlingen-kerkrentmeesters zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente bestaande uit het beheer van de financiële middelen en de gebouwen. De beschikbare middelen hebben grote invloed op het gemeente-zijn. De belangrijkste inkomsten van de gemeente bestaan uit de jaarlijkse kerkelijke bijdrage van de gemeenteleden en de collecten tijdens de erediensten.

 

 LJvanDoorn         Hout          nog geen afbeelding  
 L.J. (Leen-Jan) van Doorn    C.F. (Kees) Hout     J.M. (Rien) Meijer  

 

Het moderamen is in de protestantse kerk de leiding van een kerkelijke bestuursraad op lokaal, regionaal of landelijk niveau. Het woord moderamen komt uit het Latijn en betekent stuur of roer, en – daarvan afgeleid – leiding of bestuur.
De kerkelijke bestuursraden worden 'kerkelijke vergaderingen' genoemd. Er zijn kerkelijke vergaderingen op lokaal niveau (de kerkenraad), op regionaal niveau (classis en daarboven particuliere of provinciale synodes) en op landelijk niveau (synode). Deze vergaderingen worden geleid door het moderamen, waarin een preses (voorzitter) en een scriba (secretaris) en eventueel een assessor (bijzitter of helper) zitting hebben. Dit was reeds geregeld door de Synode van Emden in 1571.

Een moderamen bestaat gewoonlijk uit drie tot vier personen, waaronder een predikant, een ouderling, een diaken en eventueel een ouderling-kerkrentmeester.

Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de kerkelijke vergadering, de uitvoering van de besluiten van die vergadering waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen. Een moderamen treedt dus op als een soort dagelijks bestuur.

Op dit moment bestaat het moderamen uit:

 

VanderDuijnSchouten          Bos         Hout        Vergunst

 F.A. (Frank) van der Duyn Schouten

voorzitter

   P.C. (Pieter)  Bos    C.F. (Kees) Hout  

H. (Henk) Vergunst

scriba