“Draagt elkanders lasten”

Een aantal weken geleden, toen de corona-crisis zich aankondigde, was er een aantal kerken die in Slikkerveer samenkwamen om na te denken over het reiken van een helpende hand. We wilden naar buitenkomen als één geheel. Mensen – ongeacht wel of geen lid van een kerk – zouden bij ons terecht moeten kunnen voor eenvoudige hulpvragen, voor een gesprek ed.

Dat initiatief is inmiddels uitgegroeid.

Er is een centraal emailadres: gezamenlijkekerkenridderkerk@gmail.com

Er is samenwerking met allerlei andere maatschappelijke en andersoortige instanties. Gezamenlijk staan alle initiatieven op de website www.ridderkerkhelpt.nl

 

Advertentie Ridderkerk Helpt

Stille week & Pasen

De kerk is ‘virtueel open’ om 19.15 uur.

Vanaf maandag t/m donderdag zal er dan een kort moment zijn van meditatie, muziek, solozang en een Bijbelgedeelte.

Centraal staat het thema ‘Mensen langs de kruisweg’.

Bent u ook ‘aanwezig’?

Flyer stille week

Vanwege de genomen maatregelen inzake het Coronavirus zullen de kerkdiensten enkel online te volgen zijn. Daarom hebben wij de volgende middelen ingesteld om de kerkdiensten online te kunnen volgen:

 

Audio

Via de normale link van de website van de Singelkerk: https://singelkerk.nl/diensten/live-meeluisteren.html

Via de website van kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/33-Hervormde-gemeente-Singelkerk

 

Audio en Video

We hebben een YouTube Live Stream ingesteld. De Live Stream is bereikbaar via het YouTube kanaal van de Singelkerk: https://www.youtube.com/channel/UC1mlMi2EeZ1i1tln8pnEhLA 


Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten voor het publiek.

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, zullen de kerkklokken van de Singelkerk net als vorige week woensdag ook vanavond vanaf 19.00 uur weer een kwartier lang luiden.

Met deze ‘klokken van hoop en troost’ willen wij als Singelkerk, samen met heel veel kerken in Nederland, mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.

 

Aansluitend zal dominee Kamphuis om 19.15 uur een meditatie verzorgen, die in een half uur gepaard gaat met liederen (via een CD) en gebed.

Deze uitzending is te volgen via de website van de Singelkerk: https://singelkerk.nl/diensten/live-meeluisteren.html en de YouTube Live Stream: https://www.youtube.com/channel/UC1mlMi2EeZ1i1tln8pnEhLA

 

klokken

“… geef heil door Uw rechterhand, en red het zuchtend vaderland”. Psalm 60: 3 (berijmd)

Psalmwoorden zetten ons op het spoor van gebed, van bidden dat roepen wordt, vol hunkering, vol verlangen naar tekenen van heil, van redding, van genezing. Die woorden nemen we als gemeente, zondag op onze lippen. Wij samen: de weinigen die in de kerk zijn, de velen die thuis met ons verbonden zijn. Ons bidden en zingen wordt een hartstochtelijke roep naar de hemel om genade, ontferming voor ons, onze ouders, opa’s en oma’s, onze kinderen en kleinkinderen, voor allen die alleen staan, voor allen die geborgen zijn in Jezus’ bloed, voor allen die Christus niet kennen. Voor allen die gezond zijn en voor hen die ziek zijn. Mogen wij er voor elkaar zijn, binnen en buiten de gemeente.

Wij ervaren in deze tijd allemaal onze kwetsbaarheid, onze afhankelijkheid. Zoveel maakbaarheid is ineens verdwenen. We hopen en we wachten, als gemeente van Christus bidden we voor ons zelf en de wereld om ons heen. Wij zoeken om de dingen te verstaan, om de tekenen te duiden. Over de wereld gaat een stem, een roep. En we geloven dat die stem niet buiten God om gaat. Over de wereld gaat in het Evangelie ook Zijn roep voor ons om bekering. Waarvan? Bespreek dat eerlijk met de Heere in uw leven.

In deze tijden denken wij aan onze ouderen. Ze komen niet buiten, krijgen geen bezoek. We denken aan hen die in de verpleegtehuizen zijn, huizen die op slot zijn gegaan, om wie zo kwetsbaar is te beschermen. Zij zien en ontmoeten hun geliefden niet. Wij dragen hen op aan Gods troon van genade. Evenals onze zo kwetsbare gehandicapte naasten, des te meer als er in hun omgeving ernstige ziekteverschijnselen zijn, als we als gezin of familie hen niet kunnen bezoeken.

Voor mensen in de zorg, de verpleging, op de afdelingen, op de I.C. bidden wij. We denken aan artsen, in de groepspraktijken, op de afdelingen van zieken- en verpleegtehuizen. Zij komen in behandeling, onderzoeken en verpleging in contact met zieken. Moge onze God hen beschermen, bemoedigen als ze bezorgd zijn, liefdevol omringen.

We denken evenzeer aan politie en brandweer, aan mensen in de begrafenis zorg, die zich  in risicovolle situaties moeten begeven, die in situaties van verdriet en rouw pijnlijke beslissingen moeten nemen. Wijsheid, mildheid, beslistheid en bescherming bidden wij hen toe.

Sommigen van onze geliefden zitten nog in het buitenland. Kunnen ze terug? Moeten ze daar blijven? We leven mee met hen.

Van een andere orde, maar evenzeer zorgelijk is de situatie voor onze ondernemers. Ineens staat ons bedrijf stil waaraan jaren lang met passie en inzet is gebouwd. Er komt een streep door de rekening. Hoe nu verder? Ons aardse bestaan brengen wij voor Gods aangezicht.

We denken aan hen die in het onderwijs werken, aan onze jongeren, onze kinderen. Ook zij zijn kwetsbaar. We pleiten op de trouw van God. We bidden op de rotsgrond van Gods verbond. Ik bid u  overgave, vertrouwen toe! Een christen is vreemdeling, pelgrim, op weg naar een beter vaderland. Een christen weet van rust midden in onrust, van vrede in tijden van angst. In leven en sterven het eigendom van Christus, mijn Heere.

                                                                                                                                                Ds. G.D. Kamphuis

Givt Logo tagline NL bluebackgroundOnline collecte

De genomen maatregelen met betrekking tot het bezoeken van de kerkdiensten vanwege het coronavirus vragen ook om alternatieve manieren voor het inzamelen van de gaven. De inzameling van de gaven blijft een belangrijke bron van inkomsten voor de kerk en diaconie. Omdat het grootste gedeelte van de gemeente nu de kerkdiensten online volgt hebben wij een mogelijkheid gevonden in het online collecteren in de vorm van Givt.

Wat is Givt?

 • Givt is een gratis app, waarmee er op eenvoudige, veilige en anonieme wijze collectegeld overgemaakt kan worden naar de Singelkerk.
 • Met de app kun je ook tegelijkertijd aan 2 of 3 collecten geven in 1 overboeking, bijvoorbeeld eerste collecte kerkelijk werk, de tweede collecte diaconie en de derde collecte is voor de kerkjes aan de uitgang.
 • Steeds meer kerken werken met deze app en de app is ook gekoppeld met kerkdienstgemist.nl
 • Bekijk voor meer informatie en het downloaden de singelsite: https://singelkerk.nl/diensten/collecte.html

Kost Givt geld?

Givt is betaalverkeer en dat betekent dat er transactiekosten aan verbonden zijn. Die kosten worden ingehouden van je gift en bedragen 4,5 cent per gegeven Euro. Als u normaal gewend bent een collectebon van € 0,65 in de collectezak te doen, dan zou het mooi zijn als u via de app dus € 0,70 overmaakt.

Werkwijze collecten

 • Op de singelsite staat een qr-code bij het online luisteren van de dienst. Als u die met uw smartphone of tablet scant, dan kunt u makkelijk de app downloaden en geld overmaken.
 • Als u via kerkdienstgemist.nl meeluistert, dan ziet u onderaan een button ‘Geef met Givt’ en door hierop te klikken kunt u collectegeld aan de Singelkerk overmaken.
 • Daarnaast is het ook mogelijk om zelf collectegeld over te maken op IBANnummer NL60RABO0385850522 o.v.v. collecte. De gift zal 50/50 over de beide collectedoelen verdeeld worden.
 • U kunt ook het collectegeld apart houden en bij een eerstvolgend kerkbezoek als extra gaven meenemen.

Wij hopen met deze oplossingen een mooie oplossing voor de inzameling van de gaven aangeboden te hebben en laat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid hierin nemen.

Kerkvoogdij en Diaconie Singelkerk

 

Givt collecte

Maatregelen Singelkerk in verband met de adviezen van de overheid inzake het Coronavirus

 

Kerkdiensten

Het is de bedoeling de kerkdiensten te laten doorgaan, uiteraard met minder dan 100 aanwezigen. Daarom zullen de wijkouderlingen mensen/gezinnen persoonlijk voor een dienst uitnodigen.

Er worden geen gasten van buiten de gemeente toegelaten in de dienst.

Er zal slechts een deel van de kerkenraad aanwezig zijn in de dienst.

De kinderoppas vervalt

De diensten worden, zoals gebruikelijk gewoon via www.kerkdienstgemist.nl en www.singelkerk.nl uitgezonden. Daarnaast wordt er nog gekeken of een eventuele livestream mogelijk is.

 

Gemeenteactiviteiten

De ouderenmiddag van 28 maart vervalt.

De catechisaties gaan vooralsnog gewoon door, volgens de lijn die voor de scholen geldt. Dus gewoon komen behalve bij verkoudheid, e.d.

De preekbespreking met JV en gemeente van 22 maart vervalt.

De preekbespreking met 12- tot 14-jarigen van 29 maart gaat wel door.

De bijbelkring in Obadja van 19 maart vervalt.

 

Kerk open

In afstemming met de evangelisatieouderling en -commissie is de kerk doordeweeks op verschillende momenten open. Zodat wie dat wil van ons dorp binnen kan komen, voor een gesprek, een gebed, een kop koffie.

De tijdstippen zullen later nog gecommuniceerd worden.

Stille Week 2020Meditatieve bijeenkomsten Stille Week

In de Stille Week zijn er ’s avonds vier korte bijeenkomsten in de Singelkerk: op maandag 6, dinsdag 7, woensdag 8 en donderdag 9 april. Met Schriftlezing, gebed, samenzang en in stilte richten we onze gedachten op het lijden en sterven van de Verlosser. Het thema is: ‘Mensen langs de kruisweg’. De bijeenkomsten beginnen telkens om 19.30 uur en duren ongeveer drie kwartier. De kerk is om 19.15 uur open. We bidden om gezegende bijeenkomsten. Wilt u deze week een van de Schriftlezingen verzorgen, mail dan naar e.van.dalen@outlook.com.

 

Open Kerk

Op de zaterdagen 4 en 11 april, Stille Zaterdag, is er Open Kerk in de Singelkerk. De drempel is laag en daarom heel geschikt om iemand mee te nemen die (nog) zonder God door het leven gaat.

Op 4 april is de kerk van 12.00 tot 15.30 uur open. Diverse organisten bespelen dan het orgel: respectievelijk Guido van Esch, Willem Arkeraats en Erik Droogendijk. Tussen 14.00 en 15.00 uur laat muziekgroep Voice of Triumph uit Middelharnis zich horen.

Op Stille Zaterdag is de kerk tussen 13.30 en 16.00 uur open. Het orgel zwijgt dan.

Voor beide zaterdagen zijn gastvrouwen en -heren nodig; op 4 april alleen nog van 12.00 tot 14.00 uur. Graag voor 21 maart aanmelden bij Evelien van Dalen (e.van.dalen@outlook.com). Laten we niet vergeten voor dit werk te bidden.

We bidden om de leiding door de Geest van de Heere a.s. dinsdagavond tijdens de verkiezing van een ouderling-kerkrentmeester. De beide broeders bidden we rust en overgave toe.
 
De avond begint om acht uur in “Obadja”. Voor wie er die avond niet kan zijn en zijn stem toch wil uitbrengen, is het mogelijk een ander gemeentelid te machtigen.

Daarvoor kan een machtigingsformulier worden gebruikt.


Iemand kan maar door één ander gemeentelid worden gemachtigd.

Woensdag 5 februari is er weer koffieochtend in Obadja.

Als u het fijn vindt om mensen te ontmoeten en een gezellig praatje te maken onder het genot van koffie of thee bent u van harte welkom.

Van 10.00 - 11.30 uur staan de deuren van Obadja voor u open. Neem gerust iemand mee!

 

koffie

Dagelijks Dichtbij Dienen? Hoe doe jij dat in jouw omgeving? Als navolger van Jezus ben je geroepen een goede geur en een licht te verspreiden. Dit kan alleen soms wel er ‘vaag’ klinken. Want, wat houdt dit eigenlijk in voor onze levenspraktijk?

Theo Vreugdenhil, pastor van een multiculturele pioniersplek in Nieuwegein, komt hier op de toerustingsavond op 6 februari in Obadja meer over delen. Hij kan hier levendig over vertellen en inspireert je om Jezus op een radicale, praktische manier te volgen in het leven van alledag in je eigen buurt of op school.

Iedereen is van harte welkom. Jong tot oud.

De koffie en thee staan om 19.30 klaar. We beginnen om 19.45 en sluiten de avond om 21.45 af.

Hartelijke groet,
Timos en Maartje namens de evangelisatiecommissie

 

Toerustingsavond

U bent gewend  dat de koffieochtend op de eerste woensdag van de maand is. Omdat dat nieuwjaarsdag is, is de koffieochtend deze keer op de tweede woensdag van de maand, en dat is 8 januari.

Als u het fijn vindt om mensen te ontmoeten en een gezellig praatje te maken onder het genot van koffie of thee bent u van harte welkom.

Van 10 uur tot 11.30 uur staan de deuren van Obadja voor u open. Neem gerust iemand mee!

Oliebollenactie

Besteld u dit jaar (weer) de lekkerste oliebollen, appelbeignets, appelflappen en saucijzenbroodjes bij stichting Tabitha? Ook dit jaar hebben wij een heerlijke samenwerking met bakkerij Voordijk.

Met uw bestelling ondersteund u onze hulpverlening in Roemenië en Oekraïne.

Tot en met zaterdag 28 december 17.00 uur kunt u weer het volgende bestellen;

 • Oliebollen, per stuk € 0,85
 • Oliebollen zonder krenten, per stuk € 0,85
 • Appelbeignets, per stuk € 1,50
 • Appelflappen, per stuk € 1,50
 • Saucijzenbroodjes, per stuk € 1,50

De bestelling kan worden opgehaald in gebouw Obadja (Schepenstraat 4) op dinsdag 31 december tussen 11.00 en 13.00 uur.

Bestellingen van 20 oliebollen of meer worden binnen Ridderkerk op dinsdagmorgen 31 december door vrijwilligers gratis thuisbezorgd.

Voor de oliebollenactie kunt u bestellen bij één van de verkoopadressen:

 • Familie Sparreboom, F. Bolstraat 20, telefoon 0180-422394
 • Familie van Gent, Brasem 227, telefoon 0180-427694
 • Familie van Ingen, Pruimendijk 306, telefoon 06-57637973
 • Familie Lagendijk (Ravelstraat 26), telefoon 06-12505407

Graag willen wij ook allen hartelijk danken die ons werk in 2019 hebben ondersteund. Tevens willen wij u graag gezegende feestdagen en een voorspoedig Nieuwjaar toewensen.

oliebollen

Actie CJV Talentenveiling LANDSCAPE

 

Hallo allemaal!

Wij hopen in februari naar Uganda te gaan, daar verblijven we twee weken in het kinderhuis Noah’s ark. Dit kinderhuis biedt een thuis aan meer dan 200 kinderen die verlaten zijn, mishandeld zijn of ongewenst waren door hun families. Sommigen werden letterlijk bij het afval gezet en weggegooid. In Noah’s Ark ontvangen ze de liefde, zorg en aandacht die zij verdienen. Er komen steeds meer kinderen naar Noah’s Ark. Daarom is er geld nodig voor uitbreiding.

Wij hopen 11 januari 2020 een talentenveiling te organiseren in onze kerk. Dit houdt in dat gemeenteleden een dienst of talent aanbieden. Deze talenten zullen geveild worden en belangstellenden kunnen hier op bieden. De opbrengst gaat volledig naar Noahs’s Ark.

Bakt u graag een taart, of verzorgt u met gemak een diner voor tien? Wil je een avondje oppassen, of ben je een ster in organiseren van een leuk uitje? Heeft u een boot, een huisje of een camper die u korte periode beschikbaar wilt stellen? Graag horen wij van u! U kunt uw talent opgeven in het inschrijfformulier hier beneden.

Wij hopen dat er zoveel mogelijk geld wordt opgehaald voor dit mooie doel. Weet u van harte welkom aanstaande zaterdag! Mocht u niet aanwezig kunnen zijn en wilt u ons wel helpen, dan kunt u uw gift overmaken naar NL80RABO0385400373 t.n.v. c.l.j. Meijer onder vermelding van de omschrijving: Talentenveiling Oeganda.

Annelinde Marck en Thijs Huijser

Dit is de voorlopige lijst van de talenten die we hebben. Houd de site in de gaten!

- Rondvlucht bij MAF (en een rondleiding)
- Auto wasbeurt (incl, polijsten buitenkant en shamporellen van de bekleding)

- Dag hovenier Kok
- Bloemen ‘4Suze’
- Uur spelen op het Singelkerkorgel
- Avondje waterskiën/wake boarden
- Workshop haren invlechten
- Verassingsbaksel
- Avondjes oppassen
- Fotoshoot
- Avondje huishouden
- Tuinonderhoudsbeurt
- Auto’s wassen
- Feestkapsel
- Klusjesmeiden
- Geschilderd portret op doek
- Cursus notuleren (2 uur)
- Rondleiding Leiden per boot
- Zeetong
- Huisgemaakte appeltaart
- Op maat gebreide muts
- Workshop Vietnamese loempia’s maken
- Tafeltennisles
- Een hartige taart met zongedroogde tomaatjes
- Meringue pistache framboos/chocolade hazelnoot
- Huiskamerconcert
- Huisgemaakte salade
- Olijfolie uit Spanje
- Zelfgebakken kruidcake
- Kwarktaart/monchoutaart
- Gebreid paar sokken
- Verrassingstaart

 

  

Powered by BreezingForms