Maandag 21 november om 20.00 uur is er een gemeenteavond. Het eerste deel van de avond wordt de zogeheten zesjaar­lijkse stemming gehouden. Het tweede deel van de avond is er een presentatie van de MAF.
De kerkorde van onze Protestantse Kerk in Nederland schrijft in Ordinantie 3, artikel 6 voor dat iedere gemeente eenmaal in de zes jaar zich uitspreekt over de manier waarop de verkiezing van ambtsdragers binnen de gemeente verloopt. Deze besluitvorming staat bekend onder de aanduiding ‘de zesjaarlijkse stemming’. De laatste keer dat deze stemming is gehouden was in het najaar van 2016 en dus is deze stemming dit jaar opnieuw aan de orde. Hieronder volgt een korte toelichting op deze stemming.
 
In beginsel heeft de gemeente de keuze tussen uit de volgende twee varianten:

Variant A
De gemeente wordt uitgenodigd om per ambt (ouderling, diaken of ouderling-kerkrentmeester) aanbevelingen te doen. Op grond daarvan stelt de kerkenraad per ambt een verkiezingslijst op. De kerkenraad is gehouden belijdende lidmaten die door ten minste tien stemgerechtigden zijn aanbevolen op de verkiezingslijst te plaatsen. De kerkenraad kan de verkiezingslijst aanvullen met namen van hen die de kerkenraad zelf voor het betreffende ambt wil aanbevelen. In het geval er minder kandidaten dan vacatures zijn worden de aanbevolen kandidaten verko­zen verklaard. In het andere geval vindt een verkiezing plaats door de stemgerechtigden van de gemeente.

Variant B
De gemeente machtigt de kerkenraad om per vacature dubbeltallen te stellen. De gemeente wordt uitgenodigd hiervoor per vacature aanbevelingen te doen. De stemgerechtigden van de gemeente verkiezen uit elk dubbeltal één van beide kandidaten.
 
Binnen onze gemeente is sinds jaar en dag door de gemeente de voorkeur uitgesproken voor Variant B. De kerkenraad stelt het op prijs als de gemeente ook voor de komende zes jaar de kerkenraad machtigt om volgens variant B de verkiezing van ambtsdragers te organiseren.
 
De uitvoering van de verkiezing van ambtsdragers volgens variant B heeft wel als nadeel dat er altijd tweemaal zoveel benoembare kandidaten gevonden moeten worden als er vacatures zijn. Dat betekent dat er ook bij iedere verkie­zing evenzovele gekozen als niet-gekozen kandidaten zijn. Mocht een van de verkozen ambtsdragers zijn benoeming niet aanvaarden, dan wordt niet automatisch de tegenkandidaat verkozen verklaard, maar wordt een nieuwe stemmingsronde met nieuwe dubbeltallen gehouden. Hoewel het uiteraard mogelijk is om kandidaten die niet gekozen zijn in de eerste ronde opnieuw op een dubbeltal te plaatsen, is de kerkenraad hierin terughoudend. Kandidaten zouden het immers als pijnlijk kunnen ervaren tweemaal achtereen niet gekozen te worden. Bij niet aanvaarden van een verkiezing – wat bij ons tot op heden niet vaak voorkomt, maar wat elders wel steeds vaker gebeurt – is het gevolg dat er twee of wellicht meerdere verkiezingen georganiseerd moeten worden met steeds nieuwe dubbeltallen.
 
Om aan deze bezwaren tegemoet te komen legt de kerkenraad naast de variant B een enigszins gewijzigde invulling van deze variant (aangeduid als variant B+) ter overweging en als voorstel aan de gemeente voor. Deze variant voldoet ook volledig aan de voorwaarden zoals beschreven in Ordinan­tie 3, artikel 6.
 
Variant B+
De gemeente machtigt de kerkenraad de ambtsdragersverkiezing uit te voeren volgens variant B. Bovendien wordt de kerkenraad gemachtigd om, in het geval er na een verkiezing een of meerdere gekozen kandidaten hun benoeming niet aanvaarden, uit de niet gekozen kandidaten alsnog kandidaten gekozen te verklaren dan wel te benoemen.
 
Het stemformulier dat op maandag 21 november aan de stemgerechtigde leden zal worden uitgereikt zal bestaan uit de volgende twee vragen:

  • Ik machtig de kerkenraad tot het stellen van dubbeltallen: ja/ nee
  • Ik machtig de kerkenraad, in geval een tweede verkiezingsronde nodig is, kandidaten verkozen te verklaren:  ja/nee

Hopelijk volgt u het allemaal nog? Op de avond zelf zal nogmaals uitleg worden gegeven.
 
Voor wie er die avond niet kan zijn en zijn stem toch wil uitbrengen, is het mogelijk een ander gemeentelid te machtigen. Daarvoor kan een machtigingsformulier worden gebruikt. Het formulier is via bijgaande link te downloaden. Het formulier ligt ook in de lectuurbakjes bij de uitgang van de kerk. Iemand kan maar door één ander gemeentelid worden gemachtigd.
 
Het tweede deel van de avond wordt er een presentatie incl. enkele filmpjes gegeven door een medewerker van de MAF, een zendingsorganisatie waaraan vanuit hervormd Ridderkerk al vele jaren wordt bijgedragen. De MAF wil graag laten zien wat de uitwerking van die donaties is op locale projecten. Hij neemt ook artikelen mee om te verkopen, dus als u uw portemonnee meeneemt komt dat vast goed.