De kerkenraadsnotulen van Ridderkerk 1574 - 1675

een gemeente in opbouwOnder redactie van Marinus Hofman en Kees Houtman is in het voorjaar van 2010 een volledige transcriptie verschenen van de eerste kerkenraadsnotulen. Prof. dr. F.A. van Lieburg, hoogleraar geschiedenis van het Nederlands protestantisme aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, zorgde voor een uitvoerige en boeiende inleiding. De omvang is 350 pagina's. De prijs van het gebonden boek, met hard-cover en kleurenfoto's, is € 25,00. Het boek is uitgegeven door Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer en verkrijgbaar in de boekhandel en in de Oudheidkamer. ISBN 978 239 2441 8

Korte samenvatting van de inhoud

De hervormde gemeente van Ridderkerk beschikt over kerkenraadsnotulen die een gedetailleerd verslag geven van haar geschiedenis vanaf de Reformatie in 1574. Van de oudste acta, die de periode tot 1675 beslaan, wordt de tekst in dit boek op wetenschappelijk verantwoorde maar goed leesbare wijze weergegeven. Ze geven, vanuit de blik van de predikanten die de notulen bijhielden, een zeer direct en levendig beeld van de opbouw van een protestantse dorpsgemeente in de tijd van de Tachtigjarige Oorlog en de Gouden Eeuw. Centraal stond de regelmatige viering van het Heilig Avondmaal, die de voortdurende zorg van de ambtsdragers nodig maakte voor de toelating van nieuwe leden, het herstel van relaties, het beslechten van conflicten en het terechtwijzen van geloofsgenoten die openlijk hadden gevochten, dronken waren geweest of andere misstappen hadden begaan.

Deze bronnen publicatie is niet alleen interessant voor beoefenaars van kerkgeschiedenis, kerkrecht, genealogie en lokale geschiedenis, maar ook voor ieder die zich wil inleven in gewone kerkmensen in de eerste honderd jaar na de invoering van het calvinisme in Nederland. Op onze website vindt u een uitgebreide en complete namenlijst en een woordenlijst, die wat uitgebreider is dan die in het boek.